ks. Piotr Skarga

Kalendarium życia ks. Piotra Skargi

Kalendarium życia ks. Piotra Skargi

 • 1536 — 2 lutego urodził się w Grójcu na Mazowszu.
 • 1552 — Studiował w Akademii Krakowskiej (do 1555), gdzie uzyskał stopień bakałarza na wydziale filozoficznym.
 • 1555 — Objął kierownictwo szkoły parafialnej przy kolegiacie św. Jana w Warszawie.
 • 1560 — W 1560 wyjechał ze swym wychowankiem (Janem Tęczyńskim) do Wiednia, gdzie prawdopodobnie po raz pierwszy zetknął się z zakonem jezuitów.
 • 1562 — Powrócił do Polski i we Lwowie został subdiakonem i kaznodzieją katedralnym.
 • 1563 — Objął probostwo w Rochatynie, którego zrzekł się po otrzymaniu kanonii.
 • 1564 — Przyjął święcenia kapłańskie za zachętą arcybiskupa lwowskiego Pawła Tarły.
 • 1565 — Został mianował kanonikiem i kanclerzem kapituły lwowskiej. Poza pracą duszpasterską poświęcił się posłudze biednym, chorym, cierpiącym.
 • 1569 — Wyjechał do Rzymu, gdzie 2 lutego w 33 urodziny wstąpił do nowicjatu księży jezuitów na Kwirynale i rozpoczął studia teologiczne w Kolegium Rzymskim, będąc także spowiednikiem w bazylice watykańskiej.
 • 1571Powrócił do Polski. W kolegiacie w Pułtusku objął urząd kaznodziei i profesora w kolegium jezuickim.
 • 1573 — Przeniesiono go do Wilna, gdzie został wicerektorem kolegium jezuickiego.
 • 1573 — Powołał do życia Bractwo Najświętszego Sakramentu w Wilnie.
 • 1577 — Złożył czwarty ślub – bezwzględnego posłuszeństwa Ojcu Świętemu – zostając profesem, czyli rzeczywistym członkiem Towarzystwa Jezusowego.
 • 1579 — Został pierwszym rektorem Akademii Wileńskiej.
 • 1579 — Wydał swe najbardziej poczytne dzieło „Żywoty świętych” (za jego życia ukazało się siedem wydań).
 • 1579 — Towarzyszył królowi Stefanowi Batoremu w czasie oblężenia Połocka.
 • 1583 — Król Stefan Batory mianował go doradcą namiestnika Inflant ks. bpa wileńskiego Jerzego Radziwiłła.
 • 1584Przybył do Krakowa i został przełożonym domu zakonnego św. Barbary. W tym samym roku założył w Krakowie Arcybractwo Miłosierdzia Bogarodzicy.
 • 1588 — Powołał kolejne dzieła dobroczynne: Skrzynkę św. Mikołaja i Bank Pobożnych.
 • 1588 — Objął urząd kaznodziei królewskiego Zygmunta III Wazy (przez 24 lata, aż do swojej śmierci).
 • 1592 — Wobec zarazy morowej w Krakowie ustanowił (21 marca) Bractwo Betanii św. Łazarza do grzebania zmarłych.
 • 1594 — Został powołany przez wiceprowincjała zakonu jezuitów na kaznodzieję do Lublina
 • 1596 — Położenie kamienia węgielnego pod budowę kościoła św. Piotra i Pawła w Krakowie, o fundację którego starał się ks. Skarga u króla Zygmunta III Wazy (w 1608 odprawiono pierwsze nabożeństwo).
 • 1596 — Przyczynił się do zawarcia unii katolików z prawosławnymi – tzw. Unii brzeskiej.
 • 1597 — Wydał „Kazania na niedziele i święta” oraz „Kazania sejmowe”
 • 1600 — Opublikował „Kazania o siedmiu sakramentach” oraz „Kazania przygodne”
 • 1603 — Wydał „Roczne dzieje Kościelne od narodzenia Pana i Boga naszego Jezusa Chrystusa”, będące streszczeniem dzieła kardynała Cezara Baroniusza „Annales Ecclesiastici”
 • 1610 — Wydrukował „Wzywanie do pokuty obywatelów Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego”, będące jego testamentem politycznym.
 • 1612 — 27 września godz. 4.00 zmarł w Krakowie i został pochowany w kościele św. Piotra i Pawła przy ul. Grodzkiej.