Parafia Wszystkich Świętych w Krakowie
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 11

 


Ogłoszenia parafialne
» informacje «

* * *

Warunki zyskania
» odpustu zupełnego «

* * *

Modlimy się wspólnie

w intencji Parafian i Gości
oraz za zmarłych.

* * *

Kancelaria parafialna
» Zapraszamy «

Warunki zyskania odpustu

Przez odpusty wierni mogą otrzymać dla siebie, a także dla dusz w czyśćcu, darowanie kar doczesnych, będących skutkiem grzechów.
KKK 1498

 

Różaniec »   Wielki Post »   Triduum »   Porcjunkula »    Zmarli »

 


Odpust różańcowy

Warunki zyskania odpustu
połączonego z publicznym odmawianiem różańca

Udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy odmawiają różaniec (przynajmniej 5 dziesiątków) w kościele, w publicznej kaplicy, w rodzinie, w społeczności zakonnej, w stowarzyszeniu pobożnym.

Warunki:

 1. Trzeba odmówić 5 dziesiątków bez przerwy;
 2. do modlitwy ustnej dodać należy rozmyślanie tajemnic różańcowych;
 3. przy publicznym odmawianiu różańca trzeba zapowiadać odmawiane tajemnice, według przyjętego zwyczaju danej miejscowości, natomiast w prywatnym odmawianiu różańca wystarczy, by z modlitwą ustną łączyć rozważanie danej tajemnicy.

Penitencjaria Apostolska,
Enchiridion indulgentiarum (1999). 17,1.


Odpust zupełny w Wielkim Poście

W okresie Wielkiego Postu możemy zyskać odpust zupełny za:

 1. Odprawienie Drogi Krzyżowej publiczne lub prywatne. Przy prywatnym odprawianiu należy przechodzić od stacji do stacji ważnie erygowanej drogi krzyżowej np. w naszym kościele.
 2. Uczestniczenie w Gorzkich Żalach.
 3. W piątki Wielkiego Postu odmówienie po Komunii św. modlitwy "Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu" przed wizerunkiem Chrystusa Ukrzyżowanego. Modlitwa jest na klęczniku w kaplicy pod chórem.

Penitencjaria Apostolska,
Enchiridion indulgentiarum (1999). 17,1.


Kaplica Męki Pańskiej

Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu,
upadam na kolana przed Twoim obliczem i z największą gorliwością ducha proszę Cię i błagam, abyś wszczepił w moje serce najżywsze uczucia wiary, nadziei i miłości oraz prawdziwą skruchę za moje grzechy i silną wolę poprawy.

Oto z sercem przepełnionym wielkim uczuciem i z boleścią oglądam w duchu Twoje pięć ran i myślą się w nich zatapiam, pamiętając o tym, dobry Jezu, co już prorok Dawid włożył w Twoje usta: "Przebodli ręce moje i nogi, policzyli wszystkie kości moje" (Ps 22,17).

Modląc się pod krzyżem w naszym kościele można zapalić małą świeczkę, aby jej płomieniem przedłużyć duchową obecność przed Ukrzyżowanym.


Odpust zupełny w dni Triduum Paschalnego

 1. Wielki Czwartek – po zakończeniu Mszy św. Wieczerzy Pańskiej odmawiając podczas adoracji w Ciemnicy zwrotki „Przed tak wielkim”.
 2. Wielki Piątek – za pobożne uczestniczenie w adoracji krzyża podczas Liturgii Męki Pańskiej.
 3. Wielka Sobota – za odnowienie przyrzeczeń chrztu św. podczas Liturgii Wigilii Paschalnej.

Odpust Porcjunkuli

Odpust zupełny za pobożne nawiedzenie kościoła parafialnego można uzyskać 3 razy w roku:

 1. W dniu odpustu parafialnego;
 2. 2 sierpnia (tzw. odpust „Porcjunkuli”);
 3. 2 listopada, we Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (ten odpust można ofiarować tylko za zmarłych).

 

Warunki uzyskania odpustu zupełnego za nawiedzenie kościoła w wymienionych powyżej dniach.

I. Warunki zwykłe:

 1. sakramentalna spowiedź (nie musi być w dniu odpustu);
 2. przyjęcie Komunii św.;
 3. modlitwa w intencjach Ojca Świętego;
 4. wyrzeczenie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego.

II. Wykonanie konkretnego dzieła, a które można zyskać odpust zupełny podczas nawiedzenie kościoła parafialnego:

 1. pobożne nawiedzenie kościoła parafialnego;
 2. odmówienie w kościele „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”.

świeca

Odpust za zmarłych

Wierni, którzy nawiedzą kościół lub kaplicę publiczną w dniu WSZYSKICH ŚWIĘTYCH i w DZIEŃ ZADUSZNY, mogą dostąpić łaski odpustu zupełnego, który może być ofiarowany tylko za zmarłych. Ten odpust można zyskać tylko jeden raz w ciągu dnia. W czasie nawiedzenia świątyni należy odmówić OJCZE NASZ i WIERZĘ oraz wypełnić inne warunki, jak spowiedź sakramentalna, Komunia św. i modlitwa według intencji Ojca Świętego.

Wierni, którzy pobożnie nawiedzą cmentarz i przynajmniej w myśli pomodlą się za zmarłych, zyskują odpust, który może być ofiarowany za dusze w czyśćcu cierpiące; odpust ten w dniach od 1 do 8 listopada (włącznie) jest zupełny, w inne dni roku cząstkowy.

Penitencjaria Apostolska,
Enchiridion indulgentiarum (1999). 29,1.

 • Czytania na sobotę, 19 sierpnia 2017

  (Joz 24,14-29)
  Jozue zgromadził wszystkie pokolenia Izraela w Sychem. Wtedy przemówił do całego narodu: Bójcie się więc Pana i służcie Mu w szczerości i prawdzie! Usuńcie bóstwa, którym służyli wasi przodkowie po drugiej stronie Rzeki i w Egipcie, a służcie Panu! Gdyby jednak wam się nie podobało służyć Panu, rozstrzygnijcie dziś, komu służyć chcecie, czy bóstwom, którym służyli wasi przodkowie po drugiej stronie Rzeki, czy też bóstwom Amorytów, w których kraju zamieszkaliście. Ja sam i mój dom służyć chcemy Panu. Naród wówczas odrzekł tymi słowami: Dalekie jest to od nas, abyśmy mieli opuścić Pana, a służyć bóstwom obcym! Czyż to nie Pan, Bóg nasz, wyprowadził nas i przodków naszych z ziemi egipskiej, z domu niewoli? Czyż nie On przed oczyma naszymi uczynił wielkie znaki i ochraniał nas przez całą drogę, którą szliśmy, i wśród wszystkich ludów, pomiędzy którymi przechodziliśmy? Pan ponadto wypędził przed nami wszystkie te ludy wraz z Amorytami, którzy mieszkali w tym kraju. My również chcemy służyć Panu, bo On jest naszym Bogiem. I rzekł Jozue do ludu: Wy nie możecie służyć Panu, bo jest On Bogiem świętym i jest Bogiem zazdrosnym i nie przebaczy wam występków i grzechów. Jeśli opuścicie Pana, aby służyć bogom obcym, ześle na was znów nieszczęścia, a choć przedtem dobrze wam czynił, wtedy sprowadzi zagładę. Lecz lud odrzekł Jozuemu: Nie! My chcemy służyć Panu! Jozue odpowiedział ludowi: Wy jesteście świadkami przeciw samym sobie, że wybraliście Pana, aby Mu służyć. I odpowiedzieli: Jesteśmy świadkami. Usuńcie więc bogów obcych spośród was i zwróćcie serca wasze ku Panu, Bogu Izraela. I odrzekł lud Jozuemu: Panu, Bogu naszemu, chcemy służyć i głosu Jego chcemy słuchać. Zawarł więc Jozue w tym dniu przymierze z ludem i nadał mu ustawę i nakaz w Sychem. Jozue zapisał te słowa w księdze Prawa Bożego. Wziął następnie wielki kamień i wzniósł go tam pod terebintem, który jest w miejscu poświęconym Panu. Następnie Jozue rzekł do zgromadzonego ludu: Patrzcie, oto ten kamień będzie dla was świadkiem, ponieważ on słyszał wszystkie słowa, które Pan mówił do nas. Będzie on świadkiem przeciw wam, abyście się nie wyparli waszego Boga. Wtedy Jozue odprawił lud i każdy pospieszył do swojej posiadłości. Potem umarł Jozue, syn Nuna, sługa Pana, mając sto dziesięć lat.

  (Ps 16,1-2.5.7-8.11)
  REFREN: Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem

  Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie,
  mówię do Pana: „Tyś jest Panem moim,
  Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem,
  to On mój los zabezpiecza”.

  Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek,
  bo serce napomina mnie nawet nocą.
  Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy,
  On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.

  Ty ścieżkę życia mi ukażesz,
  pełnię Twojej radości
  i wieczną rozkosz
  po Twojej prawicy.

  (Mt 11,25)
  Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

  (Mt 19,13-15)
  Wtedy przyniesiono Mu dzieci, aby włożył na nie ręce i pomodlił się za nie; a uczniowie szorstko zabraniali im tego. Lecz Jezus rzekł: Dopuście dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do Mnie; do takich bowiem należy królestwo niebieskie. Włożył na nie ręce i poszedł stamtąd.

Dar dla Hospicjum